Privacybeleid

Contactgegevens

Website
https://evangent.nl

Telefoonnummer
024-6414089

Te bereiken via e-mailadres
info@evangent.nl

E. van Gent Heftruckverhuur B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid geven wij u informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van de levering van producten en/of diensten aan u of door ons zijn verkregen doordat u gebruik hebt gemaakt van onze website, een contactformulier heeft ingevuld of zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.

De persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken kunnen de volgende zijn:
> Voor- en achternaam;
> Adresgegevens;
> Geboortedatum;
> Geslacht;
> Telefoonnummer;
> Emailadres;
> IP-adres;
> Locatiegegevens;
> Gegevens over uw activiteiten op Evangent.nl
> Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;
> Overige gegevens, zoals gegevens van uw account op Twitter, LinkedIn of andere social media diensten;

Jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem
dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie.

Doeleinden van het gebruik

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een aantal verschillende doelen:
> Het afhandelen van uw betaling;
> Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
> U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
> U te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten;
> Om goederen en diensten bij u af te leveren;
> Wij analyseren uw gedrag op Evangent.nl om daarmee Evangent.nl te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
> Wij volgen uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
> Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Door ons ingeschakelde derde partijen (verwerkers)

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die – uitsluitend in onze opdracht – persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. In deze verwerkersovereenkomst staat onder andere dat de verwerkers uitsluitend op onze instructie handelen en de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden moge gebruiken.

Verwerkers die wij bijvoorbeeld gebruiken zijn partijen die door ons gebruikte software aanbieden en hosten. Verder schakelen wij ICT-dienstverleners in voor het beheer van ons IT-netwerk. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van onze nieuwsbrieven.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang dat nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt.

Cookies

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat Evangent.nl naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om Evangent.nl te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we u op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan Evangent.nl hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bovengenoemde contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Wij wijzen u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overdracht onderneming

In de toekomst kan het voorkomen dat wij een of meer onderdelen van de activiteiten van onze onderneming overdragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van de bezoekers van Evangent.nl, voor zover betrekking hebbend op de overgedragen activiteiten, worden overgedragen.

Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat de gegevens van de bezoekers van Evangent.nl worden doorgegeven (naar servers van) aan Verwerkers in landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Wij doen dit uitsluitend indien door Adequaatheidsmaatregelen altijd een passend bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers is gewaarborgd. De bezoeker geeft met de acceptatie van dit privacybeleid op voorhand nadrukkelijk toestemming voor deze verwerkingen door derden buiten de EU.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via bovengenoemde contactgegevens.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd door E. van Gent Heftruckverhuur B.V.. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze webpagina en zijn vanaf die bekendmaking van kracht.

© E. van Gent Heftruck-Verhuur B.V.

Websiteontwikkeling door Adecon